ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ


Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Β ́ Κύκλος

Η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης, που έχει ως στόχο τη μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.


Με τη συγχρηματοδότηση της πράξης, υποστηρίχθηκε η έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, η οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου και καλύφθηκαν δαπάνες για τη λειτουργία της επιχείρησης.